Ceapadh/roghnú na mball don Bhord Comhairleach Idirnáisiúnta Eagarthóireachta

1.0       Forléargas

Cuireadh tús sa bhliain 2015 le hiris acadúil bhliantúil nua agus í sin piarmheasta ag foireann scoláirí ó institiúidí in Éirinn agus thar lear. Foilsítear saothar scolártha den chaighdeán is airde san iris seo, COMHARTaighde, sna réimsí seo a leanas de léann na Nua-Ghaeilge go háirithe: critic na litríochta agus an chultúir, léann na n-amhrán agus na dtraidisiún béil, agus sochtheangeolaíocht na Gaeilge. D’fhonn freastal ar phobal domhanda na Gaeilge in Éirinn agus thar lear, foilsítear an iris ar bhonn saor-rochtana trí mheán an idirlín. Creidtear nach bhfuil an iris seo in iomaíocht le haon tréimhseachán aitheanta eile, ach go bhfuil fóram nua piarmheasta á sholáthar aici do thaighdeoirí i réimsí léinn nach bhfuil an oiread sin láithreacha foilsithe ar fáil dóibh faoi láthair. Tá an togra ag eascairt as traidisiún fada na hirise míosúla Comhar mar láthair smaointeoireachta agus as bunfhealsúnacht na hirise maidir le scaipeadh thorthaí an léinn ar an bpobal is leithne. 

2.0       Seasamh reatha

Tá céim 1 (eagrán 1-2) agus céim 2 (eagrán 3-5) curtha i gcrích. Tosaítear Céim 3 le heagrán 7. Seasfaidh eagrán 6 ina eagrán speisialta aon-uaire ina cheiliúradh ar nualitríochtaí Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban.

3.0       Próiseas leis an mbord reatha agus le hiareagarthóirí

 • Tugann bord stiúrtha COMHAR faoi phróiseas le teacht ar an rogha ball don bhord comhairleach idirnáisiúnta eagarthóireachta.
 • Tosaíonn sé seo i ndiaidh do phainéal úr eagarthóirí a ainmniú
 • Samhlaítear go mbíonn idir 12-16 ball ar an mbord.
 • Is féidir go n-iarrfaí orthu siúd ar an mbord comhairleach reatha, a chaith téarma amháin go dtí sin, ar mhian leo go n-athcheapfaí don dara téarma iad.
 • Is féidir go n-iarrfaí ar na hiareagarthóirí a bhí tar éis éirí as a gcúram, sa chéim oibre roimhe sin, a bheith ina mbaill den Bhord.
 • Níl súil go gceaptar aon bhall do thrí téarma as a chéile. Mar sin, iad síud a chaith dhá théarma ar an mbord comhairleach as a chéile, críochnaíonn a dtéarma an tráth sin.

4.0       Baill úra a ainmniú

Ag brath ar an teagmháil sin thuasluaite, iarrtar ar eagarthóirí nua na hirise líon áirithe ball nua a mholadh leis na critéir agus na toscaí seo a leanas (don bhord ar fad):

 • ceangal institiúideach ardoideachais a bheith ag gach duine;
 • cothroime inscne;
 • cothroime aoise/taithí;
 • cothroime institiúide in Éirinn;
 • cothroime réimsí léinn (go háirithe sna réimsí seo a leanas: critic na litríochta agus an chultúir, léann na n-amhrán agus na dtraidisiún béil, agus sochtheangeolaíocht na Gaeilge);
 • líon áirithe ball (1-3) a bheith ag saothrú lasmuigh d’Éirinn; agus
 • ar a mhéid triúr ball a bheith éirithe as a gcúram lán-aimseartha institiúideach;

5.0       Dearbhú

Cuirtear na moltaí sin leis na hainmneacha ó Mhír 3 thuas le chéile agus scrúdaítear ag bord stiúrtha COMHAR é sula bhfaomhaítear é.