Tagairt a dhéanamh d'ailt a foilsíodh sa ríomhiris seo

Nochtann foilseacháin dhigiteacha ceisteanna inspéise i dtaca le córais tagartha acadúla agus is minic daoine idir dhá chomhairle maidir leis an gcur chuige is fearr agus iad ag iarraidh foinsí leictreonacha a aithint ina gcuid saothar féin. Maidir le COMHARTaighde, foilsítear gach alt sa ríomhiris mar leathanach gréasáin agus i bhformáid PDF agus is féidir tagairt a dhéanamh do cheachtar den dá leagan. Meabhraítear duit, áfach, nach bhfoilsítear cineálacha áirithe inneachair (comhaid fuaime, físeáin, srl.) sna leaganacha PDF de na hailt atá ar fáil ar an suíomh seo.

Má dhéantar tagairt don leathanach gréasáin:

Tagairtí i gcorp an téacs

Ní dhéantar ailt in COMHARTaighde a roinnt ina leathanaigh uimhrithe nuair a fhoilsítear iad mar leathanaigh ghréasáin. Is fiú, áfach, uimhir an pharagraif a lua mar chuid den tagairt chun cabhrú leis an léitheoir an sliocht áirithe atá i gceist a aimsiú. Is iondúil go n-úsáidtear an giorrúchán "para." nó marc ailt (¶) mar chuid den tagairt le huimhir an pharagraif a chur in iúl:

Tá sé ráite ag saineolaí amháin go ndéanann an foréigean ar an teilifís dochar don mheabhairshláinte (Ó Ríordáin 2014: ¶12).

Feictear uimhir taobh le gach paragraf sna hailt a fhoilsítear in COMHARTaighde ach an luchóg a chur os cionn an pharagraif sin agus tú ag breathnú ar an suíomh ar ríomhaire deisce.

Tagairtí sa leabharliosta

Déantar tagairt don alt ar nós ailt in iris leictreonach ar bith, de réir ghnáis an chórais tagartha faoi leith atá in úsáid agat. Mar shampla:

Breathnach, F. (2003) ‘Ríomh-Ghaeilge’. COMHARTaighde 2 [Idirlíon]. Ar fáil ag: http://www.comhartaighde.com/eagrain/2/breathnach/ [faighte 3 Feabhra 2017].

Má dhéantar tagairt don leagan PDF:

Tagairtí i gcorp an téacs

I gcás na leaganacha PDF de gach alt déantar gach leathanach sa chomhad a uimhriú. Ós rud é nach bhfuil macasamhail chlóite ag an ríomhiris tosaíonn gach comhad ar leathanach 1.

Tá sé ráite ag saineolaí amháin go ndéanann an foréigean ar an teilifís dochar don mheabhairshláinte (Ó Ríordáin 2014: 8).

Tagairtí sa leabharliosta

Arís, déantar tagairt don alt ar nós ailt in iris leictreonach ar bith, de réir ghnáis an chórais tagartha faoi leith atá in úsáid agat. Bí cinnte, áfach, go dtagraíonn an seoladh gréasáin (URL) don leagan PDF den alt:

Breathnach, F. (2003) ‘Ríomh-Ghaeilge’. COMHARTaighde 2 [Idirlíon]. Ar fáil ag: http://www.comhartaighde.com/eagrain/2/breathnach/breathnach.pdf [faighte 3 Feabhra 2017].

Seoltaí seasmhacha gréasáin

Tugtar faoi deara go luaitear seoladh ar leith a dtugtar DOI (aitheantóir oibiachta digití nó digital object identifier) air le gach alt a fhoilsítear in COMHARTaighde. Is féidir teacht ar an DOI seo os cionn theideal gach ailt agus luaitear arís é sna sonraí a ghabhann le gach alt.

Is éard atá sa DOI ná seoladh gréasáin uathúil a úsáidtear chun inneachar ar líne a shainaithint agus nasc seasmhach idirlín a cheangal leis. Is minic go dtagann athruithe ar na seoltaí gréasáin a bhíonn in úsáid ag suímh éagsúla ar an ngréasán domhanda de réir mar a dhéantar uasghrádú ar na suímh sin nó de réir mar a chuirtear atheagar orthu le himeacht aimsire. Fágann sé seo, uaireanta, nach mbíonn na naisc a luaitear i leabharliostaí acadúla agus i bhfoinsí eile beo a thuilleadh.

Tugann an DOI aghaidh ar an bhfadhb seo trí sheoltaí sainiúla a bhronnadh ar leathanaigh ghréasáin, seoltaí atá seasmhach nó 'buan' agus a threoróidh an t-úsáideoir chuig an leathanach atá uaidh i gcónaí beag beann ar ghnáthscéim seoltaí an tsuímh atá i gceist.

Is iomaí treoirleabhar stíle anois a mholann tús áite a thabhairt don DOI, más ann dó, thar an ngnáthsheoladh gréasáin:

Breathnach, F. (2003) ‘Ríomh-Ghaeilge’. COMHARTaighde 2 [Idirlíon]. Ar fáil ag: http://dx.doi.org/10.18669/ct.2016.17 [faighte 3 Feabhra 2017].